მოგეხსენებათ ექიმობა კომპლექსური ნიჭია და ამ თვისებათა ერთობლიობაში მნიშვნელოვანია კრიტიკული აზროვნებისა და ანალიზის უნარი. სწორედ ეს უნარებია საფუძველი ექიმის განვითარებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების. ექიმი მუდამ უნდა ეცნობოდეს კოლეგების პრაქტიკულ და სამეცნიერო საქმიანობას, აანალიზებდეს და აღიარებდეს მათ მიღწევებს. ამავე დროს ექიმი არასდროს არ უნდა კმაყოფილდებოდეს მიღწეულით და ის მუდამ უნდა ცდილობდეს გააუმჯობესოს ის რაც დღეს საუკეთესოდ ითვლება. მარტივად რომ ვთქვათ, მეცნიერება არის ექიმის და ზოგადად მედიცინის განვითარების აუცილებელი თანმდევი პროცესი. კლინიკა «DeaMed“-ის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უპირატესობა სხვა კლინიკებთან შედარებით გახლავთ ის რომ აქ მოღვაწეობენ მაღალკვალიფიციური ექიმები, მათ შორის ერთი პროფესორი და ორი მედიცინის დოქტორი, ეს თავის მხრივ განაპირობებს იმას, რომ კლინიკა ეწევა აქტიურ სამეცნიერო საქმიანობას. ამიტომ მკურნალობის და დიაგნოსტიკის ყველა ის მეთოდი და ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება კლინიკა «DeaMed“-ში არის მეცნიერულად დასაბუთებული და მათი უსაფრთხოება და ეფექტურობა ეჭვს არ იწვევს! კლინიკა „დეამედი“-ს ექიმები არიან მრავალი საეთაშორისი კონფერენციის მონაწილე და არაერთი ორიგინალური სამეცნიერო ნაშრომის ავტორები. კლინიკა „დეამედი“-ს პლასტიკური ქირურგის, დეა პაპასკირის მიერ დაცულია მსოფლიოში ერთადერთი დისერტაცია, რომელშიც გადაჭრილია ნაწიბუროვანი ალოპეციის მეტად მნიშვნელოვანი პრობლემა. 

1. Клинико-морфологические аспекты аутотрансплантации волос
А. Махарашвили
Материалы XIX заседания союза трихологов "Междисциплинарные вопросы в трихологии". 20-21 сентября, Санкт-Петербург 2019г.

2. Effect of follikular unit transplantation at the quality of life of patients with scarring alopecia
D. Papaskiri, A. Makharashvili, A. Shestopalov, N. Kakiashvili
Materials of XVII meeting of the european hair research society. Georgia, Tbilisi, june 24-26 2016, p. 57-58

3. Hair transplant graft survival using the method of follicular unit extraction
A. Shestopalov, A. Makharashvili, D. Papaskiri, N. Kakiashvili
Materials of XVII meeting of the european hair research society. Georgia, Tbilisi, june 24-26 2016, p. 66

4. How to improve graft survival in hair transplantation?
A. Makharashvili, D. Papaskiri, M. Doghozashvili, N. Philipova
Materials of XVII meeting of the european hair research society. Georgia, Tbilisi, june 24-26 2016, p. 52-53

5. Rationale of combined treatment options for androgenetic alopecia
A. Makharashvili, A. Guller, M. Doghozashvili, N. Bakuradze
Materials of XVII meeting of the european hair research society. Georgia, Tbilisi, june 24-26 2016, p. 32-33

6. New approaches to surgical treatment of secondary cicatricial alopecia
D. Papaskiri, A. Makharashvili, A. Shestopalov, N. Kakiashvili
Materials of ISHRS XXI annual scientific meeting, USA, San Francisco, october 23-26 2013, p 467-468

7. Новые подходы к хирургическому лечению вторичной рубцовой алопеции
А.А. Махарашвили, Д.Г. Папаскири, А.Е. Шестоалов, Н.Н. Какиашвили
Бюллетень №4 Восточно-Сибирского Научного Центра РАМН, 2011г., приложение, стр 66.

8. Фолликулярная микроаутотрансплантация при лечении больных с рубцовыми дефектами волосистой части кожи головы
Д.Г. Папаскири, Н.А. Ефименко, А.А. Махарашвили, А.Е. Шестоалов, Н.Н. Какиашвили, А.Б. Шехтер, А.Е. Гуллер
Журнал "трансплантология", № 3-4, 2010 года. Стр. 68-74

9. Хирургическое лечение больных с рубцовыми дефектами волосистой части кожи головы
Д.Г. Папаскири
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Москва, 2010г.

10. Оптимизация метода хирургического лечения рубцовой алопеции
Д.Г. Папаскири, Н.А. Ефименко, А.А. Махарашвили, А.Б. Шехтер, А.Е. Гуллер, А.Е. Шестоалов, Н.Н. Какиашвили
«Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии». Москва, 2010г. №3, стр 46-55

11. Пути повышения выживаемости графтов при аутотрансплантации волос
А.А. Махарашвили, Д.Г. Папаскири, А.Е. Шестоалов, Н.Н. Какиашвили
Материалы II съезда "Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов" (ОПРЭХ). 1-2 декабря 2010 года.

12. Клинико - морфологические аспекты аутотрансплантации волос при лечении рубцовой алопеции
Д.Г. Папаскири, А.А. Махарашвили, А.Е. Шестоалов, Н.Н. Какиашвили.
Материалы II съезда "Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов" (ОПРЭХ). 1-2 декабря, Москва 2010 г. стр 104-105

13. Современные подходы к хирургическому лечению облысения – метод бесшовной пересадки волос
Д.Г. Папаскири, Г.М. Маркарян, А.А. Махарашвили, Т.Ш. Тамазашвили, А.Е. Шестопалов
Эстетическая медицина». Москва, 2007г., Том VI, №3, стр 339-347

14. Применение микроэлементов в лечении гнездной алопеции
Т.Ш. Тамазашвили, А.А. Махарашвили, Д.Г. Папаскири, Г.М. Маркарян
Материалы IXмеждународного конгресса «Парентеральное и энтеральное питание». Москва, 2005г., стр. 88

15. Результаты использование биологической активной добавки к пище «Нутрикап» при трансплантации волос
Т.Ш. Тамазашвили, А.А. Махарашвили, Д.Г. Папаскири, Г.М. Маркарян
Материалы VIIIмеждународного конгресса «Парентеральное и энтеральное питание». Москва, 2004г., стр. 5

ჩვენი ექიმები არიამ უნიკალური, მსოფლიოში პირველი და ერთადერთი ავტომატიზირებული აპარატის შემქმნელები, რომელიც გამოიყენება თმის გადანერგვის პროცესში სარეციპიენტო არეში მიკროხვრელების ფორმირებისათვის. აპარატი გვაძლევს საშუალებას ვაკონტროლოთ მიკროხვრელების სიღრმე, მიმართულება და სიმჭიდროვე, რაც თავის მხრივ გადანერგილი თმის საუკეტესო ბუნებრივ შედეგს უზრუნველყოფს.

იდეა ეკუთვნოდა პროფესორ ალექსი მახარაშვილს, ხოლო მისი ტექნიკური მხარის უზრუნველყოფისთვის მადლობას ვუხდით რევაზ გიორგანაშვილს.

ამ გამოგონებისთვის მიღებულია პატენტი.

 

 

 

 

2007 წელს ჩვენმა ექიმებმა თმის გადანერგვის ერთ-ერთი მეთოდი. რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დააპატენტეს. მეთოდის არსი მდგომარეობა იმაში, რომ გრაფტების ჩასანერგად გვირგვინზე, Strip-ის დროს არესებული ჭრილობის პარალელურად ფორმირებული მიკრო განაკვეთები ამცირებენ ჭრილობის კიდეების დაჭიმვას, რაც ხელს უწყობს ესთეტიკურად მისაღები ნაწიბურის ჩამოყალიბებას კეფის არეში.

დეა პაპასკირმა 2010 წელს, მოსკოვში დაიცვა დისერტაცია, თემაზე: „თავის თმიანი ნაწილის ნაწიბუროვანი დეფექტების მქონე პაციენტების ქირურგიული მკურნალობა“, რაც გულისხმობს ნაწიბურწბში თმის გადანერგვას ფოლოკულური მიკროაუტოტრანსპლანტაციის მეთოდით. ეს ნაშრომი თავისი სამეცნიერო ღირებულებით უნიკალურია, რომლის ანალოგიც მსოფლიოში არ არსებობს.

დისერტაციაში გადაჭრილია ნაწიბუროვანი ალოპეციის მკურნალობის აქტუალური პრობლემა. იგი ეფუძნება თავის თმიან საფარველზე ნაწიბუროვანი დეფექტის მქონე 62 პაციენტის მკურნალობის შედეგების ანალიზს, სხვადასხვა სახის ტრავმებისა და გადატანილი ოპერაციების შემდეგ. ყველა პაციენტი ნამკურნალები იყო ჩვენს კლინიკებში და ყველა პაციენტს ჩატარებული ჰქონდა თმის გადანერგვა ფოლიკულური მიკროაუტოტრანსპლანტაციის მეთოდით.

ნაშრომში შესწავლილია ნაწიბუროვანი ქსოვილის მორფოლოგიური სტუქტურა თმის გადანერგვამდე და გადანერგვის შემდეგ, მკაფიოდაა განსაზღვრული ნაწიბურში თმის გადანერგვის ჩვენებები და მეცნიერულადაა დასაბუთებული თმის ტრანსპლანტაციის მაღალი ეფექტურობა ნაწიბუროვანი ალოპეციის მკურნალობის დროს. ნაჩვენებია, რომ ნაწიბურებში გადანერგილი თმის სიცოცხლისუნარიანობამ(გაზრდადობამ) შეადგინა საშუალოდ 93.82%.

ნაწიბუროვანი ქსოვილის მორფოლოგიური კვლევები ტარდებოდა ი. სეჩენოვის სახელობის მოსკოვის სამედიცინო აკადემიის ექსპერიმენტული პათომორფოლოგიის ლაბორატორიაში(ხელმძღვანელი პროფ. ა. შეხტერი).

დადგინდა რომ, ნაწიბურებში გადანერგვის შემდეგ, თმის ფოლიკულების ნორმალური სტრუქტურა აბსოლუტურად შენარჩუნებულია, ამასთანავე ჰისტოლოგიურად გამოვლინდა ნაწიბუროვანი ქსოვილის სტრუქტურის გაუმჯობესების დინამიკა. შემცირდა მისი სიმკვრივე, განახლდა უჯრედოვანი პოპულაციები, შემცირდა ანთებითი და დისტროფიული ცვლილებები.

დისერტაციამ გამოიწვია დიდი ინტერესი და მსოფლიოს მრავალმა კლინიკამ გამოთქვა ჩვენს კლინიკებთან თანამშრომლობის სურვილი, რათა გადაჭრან ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, როგორიცაა ნაწიბუროვანი ალოპეცია.

მიღებულია მრავალი დადებითი გამოხმაურება.

საბჭოს მდივანი სამეცნიერო საბჭოს წარუდგენს დისერტანტს - დეა პაპასკირს

საბჭოს მდივანი სამეცნიერო საბჭოს წარუდგენს დისერტანტს - დეა პაპასკირს

დეა პაპასკირის მოხსენება

სამეცნიერო ხელმძღვანელის, პროფესორ ნ. ეფიმენკოს გამოსვლა

ოფიციალური ოპონენტის, პროფესორ ს. სმირნოვის გამოსვლა

ოფიციალური ოპონენტის, პროფესორ ვ. ასტაშობის გამოსვლა

დისერტანტი იღებს მილოცვას სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარისგან

დისერტანტს ულოცავს პროფესორი ა. შესტოპალოვი

ა. გულერი, დ. პაპასკირი, პროფ. ა. შეხტერი, პროფ. ა. მახარაშვილი

დ. პაპასკირი კოლეგებს და ახლობლებს ურიგებს ავტორეფერატებს